Căn cứ vào quyết định số 02/2015/QĐ-UBND Tp. Vĩnh Long ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân TP. Vĩnh Long quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long:

Điều 1. Vị trí chức năng

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long và theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản ]ý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1.Trình Ủy ban nhân dân thành phố:

a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động giáo dục ở địa phương;

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục ở địa phương;

   c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học CO' sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông, trường tiểu học; trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) ở địa phương theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long và Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo các quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài), đối với:  Trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học; trong đó không có cấp học trung học phổ thông; truờng phổ thông dân tộc bán trú; trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non; công nhận việc thành lập trung tâm học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long.

3. Huớng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý,  sử dụng các nguồn lực để phái triển giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.

4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phố cập giáo dục, xóa mù chữ; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long,

5. Chủ trì xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; quyết định phân bổ, giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng cấp xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình cấp có thầm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long.

6. Kiểm tra chuyên ngành theo hướng dẫn của thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo; phối hợp với thanh tra thành phố, thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo trong các hoạt động kiểm tra, thanh tra về giáo dục và đào tạo ở địa phương.

7. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

9. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.

10. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn thành phố.

11. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long.

12. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long.

13. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

14. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý giáo dục và đào tạo đối với cán bộ, công chức xã - phường được phân công phụ trách, theo dõi công tác giáo dục ở địa phương.

15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long.

16. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long.

17. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và biên chế

1. Tổ chức

a) Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long có Trưởng phòng, 03 Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ;

b) Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo là người đứng đầu Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và toàn bộ hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long, cụ thể như sau:

              - Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long, ban hành quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của phòng và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy định đó;

              - Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quỵ định; thực hành tiết kiệm chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí gây thiệt hại trong cơ quan và các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý;

              - Có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Vĩnh Long về tổ chức, hoạt động giáo đục của Phòng Giáo dục và Đào tạo; báo cáo công tác, cung cấp tài liệu trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long khi có yêu cầu; phối hợp với Thủ trưởng các phòng ban và người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội thành phố giải quyết những vấn đề liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo;

              - Tham gia phối hợp với Trưởng phòng Nội vụ thực hiện quy trình, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố: Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, công nhận, không công nhận hội đồng trường các cơ sở giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân đân thành phố Vĩnh Long; quyết định công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của Ủy ban nhân dân tỉnh;

c) Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của phòng;

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Vĩnh Long quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo

a) Biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long quyết định trong tổng biên chế của thành phố được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

b) Việc bố trí công tác đối với công chức, viên chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vĩnh Long phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch, chức danh và phẩm chất, trình độ, năng lực;

c) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch, chức danh được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế theo quy định của pháp luật, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân thành phổ Vĩnh Long

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long chịu trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức và cá nhân nước ngoài): Trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông; trường tiểu học; Cơ sở giáo dục mầm non.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này thay thế Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Vĩnh Long về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo TPVL.

2. Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng phòng Nội Vụ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, thủ Trưởng các Phòng, Ban có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã thuộc thành phố Vĩnh Long căn cứ quyết định thi hành.

3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau bảy ngày và niêm yết chậm nhất là ba ngày kể từ ngày ký./.