Monday, 01/06/2020 - 20:04|
Hè vui khỏe và bổ ích
Ngày 07 tháng 5 năm 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long đã tổ chức họp lệ Hiệu trưởng bậc Mầm non triển khai kế hoạch trọng tâm tháng ...
Ngày 20/3/2020 đoàn kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long đến trường Mầm non 4, Phường 4, thành phố Vĩnh Long tiến hành kiểm tra ...
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long thực hiện quyết định số: 316/QĐ-UBND ngày 11/01/2019  của UBND thành phố Vĩnh Long về việc phê duyệt ...
Ngày 27/11/2019  đoàn kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long đến trường Mầm non 9, Phường 9, thành phố Vĩnh Long