Monday, 01/06/2020 - 20:03|
Hè vui khỏe và bổ ích
Ngày 21 tháng 02 năm 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long đã tổ chức họp Hiệu trưởng và kế toán của các trường Tiểu học trực thuộc ...
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, đặc biệt là Nghị quyết trung ương số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ...
Căn cứ công văn số 513/SGDĐT-CTTT, ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5, năm ...
Căn cứ kế hoạch liên tịch giữa Thành đoàn với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long về công tác Thiếu nhi năm học 2017-2018; Nhằm cụ thể hóa ...
Các trường tiểu học đã triển khai và tổ chức thực hiện tốt công văn số 302/PGDĐT ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố ...
Thực hiện theo thư mời của Thị trưởng Thành phố Dongucheon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc về việc mời tham dự Lễ hội văn hóa thanh thiếu niên Quốc tế lần ...
Thực hiện công văn số 1957/SGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long về việc tập huấn tự đánh giá, đánh giá ...
Chiều ngày 25/01/2019, Thầy Ngô Thanh Sơn, Trưởng phòng GD&ĐT thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Long đến công bố và trao ...
Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Long, Thầy Ngô Thanh Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh ...
Sáng ngày 29/3/2019, Ông Trần Dũ Lộc, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long đến công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ ...