Monday, 01/06/2020 - 20:55|
Hè vui khỏe và bổ ích
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp Hiệu trưởng và kế toán bậc Tiểu học triển khai hướng dẫn thực hiện thỏa thuận thu và sử dụng tiền tổ chức bán trú, tiền học buổi thứ 2 tại các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Vĩnh Long.

Ngày 21 tháng 02 năm 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long đã tổ chức họp Hiệu trưởng và kế toán của các trường Tiểu học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long  tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phường 1, thành phố Vĩnh Long.

Thực hiện theo Giấy mời số 125/GM-PGDĐT ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành  phố Vĩnh Long về việc triển khai Hướng dẫn số 71/HD-PGDĐT ngày 07/02/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long, hướng dẫn thực hiện thỏa thuận thu và sử dụng tiền tổ chức bán trú, tiền học buổi thứ 2 ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Vĩnh Long từ năm học 2019-2020;

       Vào lúc 08 giờ ngày 21 tháng 02 năm 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long đã tổ chức họp Hiệu trưởng và kế toán của các trường Tiểu học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long  tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phường 1, thành phố Vĩnh Long.

        Thành phần tham dự:

       1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long:

       - Bà Trương Ngọc Thủy          P. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TPVL.

       - Bà Nguyễn Thị Cẩm Thư      Kế toán phòng Giáo dục và Đào tạo TPVL.

       2. Đơn vị trường học:

       - Hiệu trưởng các trường tiểu học.

       - Kế toán các trường tiểu học.

       Bà Trương Ngọc Thủy – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long  chủ trì cuộc họp triển khai một số nội dung trọng tâm và gợi ý vấn đề để các trường nêu ý kiến.

       Căn cứ  Hướng dẫn số 152/HD-SGDĐT ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện thỏa thuận thu và sử dụng tiền tổ chức bán trú, tiền học buổi thứ 2 ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long từ năm học 2019-2020,

       Phòng Giáo dục cũng đã có Hướng dẫn số 71/HD-PGD ĐT ngày 07 tháng 02 năm 2020 hướng dẫn việc thực hiện thỏa thuận thu và sử dụng tiền tổ chức bán trú, tiền học buổi thứ 2 đối với các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Vĩnh Long từ năm học 2019-2020.

Bà Trương Ngọc ThủyPhó Trưởng Phòng GD&ĐT triển khai tại cuộc họp

       Bộ phận chuyên môn của Phòng Giáo dục đã xây dựng kế hoạch thỏa thuận thu và sử dụng tiền tổ chức bán trú, tiền học buổi thứ 2 đối với các trưởng Tiểu học trên địa bàn thành phố Vĩnh Long năm học 2019-2020.

       Hiệu trưởng nên lưu ý:

       I. Tiền học buổi thứ 2:

       - Về việc phân công giáo viên chủ nhiệm dạy rèn môn Toán và môn Tiếng Việt cho các em học sinh vào buổi chiều.

       - Tỉ lệ giáo viên trên lớp:

       Trường hợp trường chưa đủ định biên giáo viên/lớp theo Thông tư số 16/2017/TT-BGĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục phổ thông:

       Về định mức giáo viên trên một lớp quy định cụ thể tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập:

        Trường tiểu học: Dạy học 1 buổi trong ngày được bổ trí tối đa 1,20 giáo viên trên một lớp; Dạy học 2 buổi trong ngày...cấp tiểu học được bố trí tối đa 1,50 giáo viên trên một lớp;

       Về giờ chuẩn tại mục 1, Điều 6, Chương II Thông tư số 28/2009/TT- BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GD&ĐT quy định về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông; Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết/tuần

       Về nguyên tắc chi trả tiền lương dạy thêm giờ quy định tại khoản 6, Điều 3, Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013: “ Chi thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị hoặc bộ môn thiếu số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt...”.

       Đối với các trường chưa đủ giáo viên một số môn học có thể tận dụng giáo viên hiện có để giảng dạy thêm, nhưng giáo viên đó phải đảm bảo định mức giờ lên lớp đúng quy định hoặc hợp đồng giáo viên ngoài biên chế để thực hiện khi chưa đủ định biên giáo viên/lớp theo Thông tư sổ 16/2017/TT-BỌĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên và được tính sổ giờ vượt để chi trả tiền lương dạy thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT- BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013.

       Về nguồn kinh phí chi trả dạy thêm giờ theo quy định khoản 1, 2, 3 Điều 5, Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013:

       Đối với các cơ sở giáo dục công lập được ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên: Kinh phí thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ do ngân sách nhà nước bảo đảm và giao trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

       Trường hợp dạy và thu tiền học buổi thứ 2:

      Tất cả các trưởng Tiểu học trên địa bàn thành phố Vĩnh Long đều có dạy buổi thứ 2, chỉ có riêng trường Tiể học Nguyễn Du có 01 khối lớp 2 không học buổi thứ hai do trường không đủ phòng học để bố trí dạy học buổi thứ 2.

       Nhằm tổ chức phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi phù hợp từng đối tượng học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; hạn chế tình trạng dạy thêm - học thêm không đúng quy định ở các nhà trường và phải có đăng ký học buổi thứ 2 của học sinh có nhu cầu, cha mẹ học sinh tự nguyện cho con em tham gia học tập, được sự đồng ý của Phòng Giáo dục và địa phương; đơn vị trường được thỏa thuận thu tiền học buổi thứ 2 đối với trường hợp này để bù đắp chỉ trả tiền dạy thêm buổi thứ 2 cho giáo viên và các chi phí có liên quan. Nhưng các cơ sở giáo dục phổ thông công lập phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định về định mức giáo viên trên một lớp và định mức tiết dạy của giáo viên như đã nói trên.

       - Mức thỏa thuận (nếu có): Nhà trưởng phải đảm bảo đủ các điều kiện trên, căn cứ số giờ trội của giáo viên và chi phí khác liên quan, Hiệu trưởng nhà trường tính toán số tiền thỏa thuận thu tính trên mỗi học sinh học 02 buổi/ngày (miễn, giảm cho học sinh diện chính sách - nếu có). Phải thể hiện nội dung thỏa thuận thu, chi, chế độ miễn giảm trong Kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày của trường và được cấp trên quản lí trực tiếp có thẩm quyền phê duyệt.

       - Tiền học buổi thứ 2 được chi như sau: Sau khi đã nộp thuế theo quy định của cơ quan thuế, còn lại:

       + Chi tiền giờ trội của giáo viên 75% (danh sách được ký duyệt theo quy định của Thông tư 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC);

       + Chi cho công tác tổ chức, quản lý, phục vụ (tối đa 10% tổng thu);

       + Chi văn phòng phẩm, hỗ trợ cơ sở vật chất, điện, nước,... (tối đa 15% tổng thu) do ngân sách nhà nước không cấp kinh phí này.

       Hiệu trưởng nhà trường xây dựng nội dung chi cụ thể vào Kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày và xây dựng (bổ sung) trong Quy chế chi tiêu nội bộ của trường phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.

       Lưu ý: Thời lượng tối đa 7 tiết học/ngày

       Phải có đăng ký học buổi thứ 2 của học sinh có nhu cầu, cha mẹ học sinh tự nguyện cho con em tham gia học tập, được sự đồng ý của cấp trên có thẩm quyền quản lý trực tiếp của ngành giáo dục và địa phương.

       Học kỳ 1:  18 tuần

       Học kỳ 2: 17 tuần

       II. Thỏa thuận thu và sử dụng tiền tể chức bán trú

       a. Nội dung thỏa thuận thu tiền tố chức bán trú

       Các nội dung thỏa thuận:

       - Tiền ăn: Thu để tổ chức các bữa ăn trong ngày cho học sinh tại trường, bao gồm các bữa ăn chính, phụ (ăn xế - nếu có),... Căn cứ vào số bữa ăn. lượng kcalo/ngày cần cung cấp cho học sinh theo quy định để xác định mức thu tiền ăn trên mỗi học sinh của mỗi ngày. Tiền ăn còn tồn cuối tháng được khấu trừ thu của học sinh tháng sau.

       - Tiền thuê nhân viên phục vụ bán trú (là giáo viên của nhà trường hoặc thuê người bên ngoài theo tiêu chuẩn quy định): Thu để trả lương và chế độ, chính sách theo quy định cho người lao động (nhân viên phục vụ bán trú). Căn cứ số chi cho nhân viên phục vụ bán trú, nhân viên phục vụ khác trực tiếp tham gia hoạt động bán trú và cán bộ quản lý do phải làm việc ngoài giờ hành chính (khoảng thời gian từ 11 giờ đến 13 giờ) để xác định mức thỏa thuận thu trên mỗi học sinh.

       - Mua sắm thiết bị, công cụ bán trú (nếu có): Để tổ chức tốt hoạt động bán trú, nếu cần bổ sung thêm bàn ghế phục vụ cho việc tổ chức ăn trưa, chiếu hoặc tấm lót bằng vật liệu khác, quạt cho học sinh nằm ngủ, quạt,... để tổ chức cho học sinh sinh hoạt và ngủ trưa thì nhà trường thỏa thuận với PHHS một trong hai hình thức như sau:

       + Phụ huynh tự trang bị cho con em (theo lớp hoặc nhóm học sinh nhưng đảm bảo sự tương đồng trong các nhóm/lớp).

       + Phụ huynh đóng góp trên cơ sở tính toán chi tiết của nhà trường hoặc đơn vị tư vấn để trang bị phục vụ cho hoạt động bán trú.

       Căn cứ vào kết quả thu chi của các năm học trước, Ban Giám hiệu nhà trường lập dự toán chi các khoản tiền này để làm cơ sở xây dựng mức thu phù họp trên mỗi học sinh theo nguyên tắc thu đủ chi, không lạm thu. Dự toán thu chi phải được lấy ý kiến rộng rãi của phụ huynh và có sự thống nhất của đại đa số phụ huynh trước khi thực hiện. Các khoản thu này phải được thỏa thuận thống nhất bằng văn bản giữa nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh (do Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường ký đại diện).

Số tiền thu bán trú do nhà trường quản lý, sử dụng tại đơn vị theo quy định.

       b. Sử dụng tiền tổ chức bán trú

       Sử dụng đúng theo thỏa thuận giữa nhà trường với phụ huynh học sinh; căn cứ nội dung thu, nhà trường thực hiện chi đúng mục đích đã thỏa thuận theo nguyên tắc thu đủ, chi đủ. Tiền tồn cuối năm từ khoản thu này (nếu có) nhà trường chỉ được phép sử dụng khi có ý kiến thống nhất của đa số phụ huynh nhung không ngoài 03 nội dung trên. Tuyệt đối không sử dụng khoản thu này để bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên dưới bất cứ hình thức nào.

      III. Quản lý và chế độ báo cáo tiền buổi thứ 2, tiền tổ chức bán trú

      - Thu: Sử dụng biên lai thu tiền (mẫu số C45-BB của Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính, trong đó thể hiện cụ thể từng khoản thu và các khoản khấu trừ-nếu có), 01 liên giao cho người nộp tiền (phụ huynh học sinh), 01 liên lưu tại đơn vị; sau đó lập phiếu thu nộp tiền vào quỹ tiền mặt của trường theo quy định tài chính hiện hành.

      - Chi: Sử dụng phiếu chi của trường kèm chứng từ gốc theo quy định tài chính hiện hành (hóa đơn tài chính, cung cấp số lượng lớn, lâu dài phải có hợp đồng mua bán, nghiệm thu, .. .)

      - Thu chi phải đảm bảo chứng từ kế toán theo quy định, đầy đủ hồ sơ minh chứng quy định. Lập hồ sơ theo dõi thu, chi theo quy định (sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi, sổ theo dõi chi tiết từng khoản thu - chi của các nội dung, ... sổ kế toán và sổ tiếp phẩm - đối với đơn vị tổ chức nấu ăn tại trường, ...). Hạch toán kế toán và ghi sổ vào báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán của đơn vị hàng năm theo quy định Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Cơ sở GDPT thực hiện công tác công khai tài chính với phụ huynh hàng ngày (công khai tiền chợ - đối với đơn vị tổ chức nấu ăn tại trường), hàng tháng, cuối học kỳ, năm học. Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh kiểm tra và xác nhận quyết toán định kỳ theo tháng, học kỳ, năm học (có biên bản làm việc) và công khai kết quả kiểm tra cho phụ huynh

 

Hiệu trưởng và kế toán các trường tham dự cuộc họp

  Kết thúc cuộc họp, Bà Trương Ngọc Thủy – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long  nhấn mạnh việc thỏa thuận thu chi tiền học buổi thứ 2 và tiền tổ chức bán trú các trường phải thực hiện đúng theo tinh thần của Hướng dẫn 71/HD-PGDĐT ngày 07/02/2020 của Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Vĩnh Long. Mức thu tiền học buổi thứ 2 của các trường sẽ thỏa thuận với phụ huynh học sinh dao động theo từng tháng của từng đơn vị trường vì số lớp, số học sinh, số tiết dạy buổi thứ 2 của giáo viên và mức tính tiền một tiết của giáo viên theo Thông tư liên tịch số 07/2013 đều khác nhau. Kế hoạch thỏa thuận sẽ bắt đầu trong tháng 02 thời điểm có công văn hướng dẫn của Sở Giáo dục, trường nào xây dựng xong kế hoạch thì gửi về Phòng Giáo dục ký duyệt, sau đó trường mới tiến hành thu tiền.

Các thành viên tham dự họp đều tiếp thu và nắm rõ cách tính để thỏa thuận thu tiền học  buổi thứ 2 và tiền tổ chức bán trú để tính ra mức thu tại đơn vị trường mình theo đúng hướng dẫn./.                                                                                           

Tin, ảnh: Cẩm Thư   


Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Thư
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết